ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ-ਸੈਂਡੀਗੇਟ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਘਾਹ, ਗਿੰਨੀ ਦਾ ਰੁੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀ ਖੜੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੀ ਮਸੀਨ

ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਖੇ ਤੀ ਬਾ ੜੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔ ਖਾ ਹੈ । ਪੰਜਬੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੱ ਤਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱ ਭਿ ਅ ਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਖੇ ਤੀ ਬਾ ੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇ ਤੀ ਬਾ ੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇ ਤੀ ਬਾ ੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮ ਜੂ ਦ ਪੋ ਸ਼ ਕ ਤੱ ਤ ।

ਦੋਸਤੋਂ ਖੇ ਤੀ ਦੇ ਕਿੱ ਤੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱ ਥ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮ ਜ਼ ਦੂ ਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮ ਜ਼ ਦੂ ਰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਦੇ ਵਾਂ ਗ ਰ ਪਾ ਲ ਦੇ ਨੇ । ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦੇ ਖ ਭਾ ਲ ਦੇ ਲਈ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਯ ਤ ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ।ਅੱਜ ਦੀ ਵਿ ਸ਼ੇ ਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖੇ ਤੀ ਬਾ ੜੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ।

ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਸ਼ਾ ਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹ ਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁ ੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰ ਤ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ । ਸੋ ਦੋਸਤੋਂ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਰੇ। ਦੋਸਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪ ਸ਼ੂ ਪਾ ਲ ਣ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਤੇ ਪੱ ਠਿ ਆਂ ਨੂੰ ਕੁ ਤ ਰ ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂ ਡੀ ਗੇ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ।

ਜਦੋ ਪੱ ਠੇ ਕੁ ਤ ਰ ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂ ਡੀ ਗੇ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿ ਕ ਤਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸੈਂ ਡੀ ਗੇ ਟ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਘਾ ਹ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅ ਟ ਕ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰ ਦਵੇਗਾ ।

ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਸੱ ਮ ਸਿ ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਉਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਿ ਸ ਤਾ ਰ ਨਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ , ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ । ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.